ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan)