ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ราคาสินค้า กระโปรงราคาถูกลงแล้ว : คำศัพท์, ไวยากรณ์

การใช้ลักษณะนาม 量词
แบบฝึกหัด เติมลักษณะนาม และคำศัพท์ใหม่
แบบฝึกหัด 替换练习 การใช้คำแทน