ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
วันเกิด จงดื่มเพื่อมิตรภาพของพวกเรา : คำศัพท์, ไวยากรณ์

ทบทวน วัน เดือน ปี และเวลา
การใช้ 第 (ที่) และ “ 为....干杯” จงดื่มเพื่อสุขภาพ
คำศัพท์ใหม่