ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
วันเกิด จงดื่มเพื่อมิตรภาพของพวกเรา : คำศัพท์, ไวยากรณ์

แบบฝึกหัด การใช้คำแทน
แบบฝึกหัด เติมข้อความลงในบทสนทนา
แบบฝึกหัด ตอบคำถาม