ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
วันเกิด วันเกิดของคุณวันที่เท่าใด : คำศัพท์, ไวยากรณ์

คำศัพท์เกี่ยวกับ ปี
คำศัพท์เกี่ยวกับ ปี (ต่อ)
คำศัพท์เกี่ยวกับ ปี (ต่อ)