ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
เยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาล เธอค่อยยังชั่วแล้วกระมัง : คำศัพท์, ไวยากรณ์

คำศัพท์
อธิบายคำศัพท์
แบบฝึกหัด