ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ เขามาจากไหน : คำศัพท์, ไวยากรณ์

ทบทวนประโยค คำช่วยบอกกาล 过
การบอกเล่า-ปฎิเสธ เชิงรับ – ปฎิเสธ
โครงสร้างของรูปประโยคบอกเล่า การใช้คำกริยา + 过 + กรรม