ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
มากรุงเทพฯ และสั่งอาหาร คุณซื้อปลามากี่ตัว : คำศัพท์, ไวยากรณ์

ฝึกอ่าน
แบบฝึกหัด เติมข้อความในบทสนทนาเป็นภาษาจีนและภาษาไทย
ฝึกอ่านบทสนทนา