ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
อากาศและฤดูกาล ที่กรุงเทพปีหนึ่งมีกี่ฤดู : คำศัพท์, ไวยากรณ์

ครูถามเวลา 现在几点钟?
ฝึกอ่านเรื่องสั้น
การบอกผลของกริยานั้นๆ และทำแบบฝึกหัด