ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
อากาศและฤดูกาล อากาศยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยแล้ว : คำศัพท์, ไวยากรณ์

การใช้วลี (越来越)…ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด (ต่อ)
การใช้ 越来越, 越.....越