ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
การต้อนรับเดินทางมาถึงท่าอากาศยาน ด่านศุลกากร การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยาน

ทักทายนักเรียน
แนะนำเนื้อหาวิชาที่เรียน
การแนะนำตัว