ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ระบบเสียง และสวัสดี สวัสดี : พื้นฐานอักษรจีน ประสมเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

ผู้สอนแนะนำตนเอง 自我介绍:我是李国霜来字天津
สระเดี่ยว单韵母, สระประสม 复韵母, พยัญชนะต้น 声母 
แบบฝึกหัด เขียนสระเดี่ยว单韵母 และสระประสม 复韵母