ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
การลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ การลงทะเบียนเข้าพัก ณ เกสต์เฮาส์ 2

在机场 ที่ท่าอากาศยาน
แบบฝึกหัด
ฝึกแต่งเป็นประโยค
เอกสารดาวน์โหลด