ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
การคุยโทรศัพท์ การคุยโทรศัพท์ 1

打 电 话 打话 โทรศัพท์
คำศัพท์ใหม่
คำศัพท์ใหม่ (ต่อ)