ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
การคุยโทรศัพท์ การคุยโทรศัพท์ 2

ทบทวน
เขียนตามคำบอก
ฝึกอ่านคำศัทพ์โดยไม่มีอักษรพินอิน