ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
การเจรจาการค้า การเจรจาการค้า 1

อ่านเรื่องสั้น 自相矛盾 และแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด (ต่อ)
ฝึกอ่านคำศัพท์ และทบทวน
เอกสารดาวน์โหลด