ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
การจองตั๋วเครื่องบิน การจองตั๋วเครื่องบิน 1

บทอ่านเรื่อง จองตั๋วเครื่องบิน (预订 飞机票) และคำศัพท์
คำศัพท์ เช่น 航班 เที่ยวบิน, 高速 ความเร็วสูง
ฝึกอ่านตัวอักษรจีน