ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
การจองตั๋วเครื่องบิน การจองตั๋วเครื่องบิน 2

คำศัพท์ เช่น  告别 อำลา
คำศัพท์  (ต่อ) เช่น 各 แต่ละ
ฝึกอ่านคำศัพท์