ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
การอำลาผู้เดินทางที่ท่าอากาศยาน การเดินทางออกนอกประเทศ 1

-ไม่มีข้อมูล VDO-
คำศัทพ์เรื่อง 走私品 ของหนีภาษี
-ไม่มีข้อมูล VDO-
ฝึกอ่านคำศัพท์ เช่น 携带 พกพา, 保证 ประกัน
-ไม่มีข้อมูล VDO-
แบบฝึกหัด ฝึกเขียนประโยคตามคำบอก