ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ระบบเสียง และคุณงานยุ่งไหม คุณงานยุ่งไหม : คำศัพท์, ไวยากรณ์

ทบทวน คำศัพท์ 11 คำ
第二课, ระบบเสียง 一 语音, สระ (一) 韵母 สระประสมเสียง พยัญชนะต้น การประสมคำ
การประเสียงในตาราง ฝึกให้นักเรียนอ่านตามอาจารย์