ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ระบบเสียง และคุณงานยุ่งไหม คุณงานยุ่งไหม : คำศัพท์, ไวยากรณ์

คำศัพท์ใหม่ 17 คำ
อธิบายคำศัพท์
ฝึกอ่านคำศัพท์ ฝึกเขียนพินอิน (pinyin) ใต้คำศัพท์