ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ระบบเสียง และคุณงานยุ่งไหม คุณงานยุ่งไหม : คำศัพท์, ไวยากรณ์

ทบทวนเสียงวรรณยุกต์ 变调:半三省แปรเสียงวรรณยุกต์ : กึ่งเสียง3 轻声เสียงเบา
แบบฝึกหัด เติมเสียงสระและวรรณยุกต์
แบบฝึกหัด เขียนและอ่านคำศัพท์ ความหมายของคำศัพท์