ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ระบบเสียง และคุณงานยุ่งไหม ระบบเสียง : สระเดี่ยว สระประสม พยัญชนะต้น

การจำแนกเสียง
จำแนกเสียงวรรณยุกต์ ฝึกอ่านออกเสียง
变调 การแปรเสียงวรรณยุกต์ 认读 จำ ฝึกอ่านออกเสียง
ความเป็นมาของอักษรจีน, อักษรจีนในยุคต่างๆ(甲骨文 金文 篆书 隶书 草书 楷书 行书)