ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
การท่องเที่ยวและการเดินทางโดยเครื่องบิน การท่องเที่ยว

คำศัพท์เรื่อง 旅游 ท่องเที่ยว
ปุจฉาสรรพนาม
การใช้ 既..又...(ทั้ง..และ..)