ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
คอมพิวเตอร์ และการเรียนภาษาจีนในอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์เครื่องมืออันมหัศจรรย์

บทอ่านเรื่อง 神奇的电脑 คอมพิวเตอร์เครื่องมืออันมหัศจรรย์
ฝึกแต่งประโยคจากคำศัพท์
ฝึกแต่งประโยคจากคำศัพท์ (ต่อ)