ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
คอมพิวเตอร์ และการเรียนภาษาจีนในอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์เครื่องมืออันมหัศจรรย์

แต่งประโยค 造句 (ต่อ)
บทอ่านเรื่อง 神奇的电脑 คอมพิวเตอร์เครื่องมืออันมหัศจรรย์
การใช้ 的,地,得