ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
การจองห้องพัก, การต้อนรับแขก การจองห้องพัก 1

-ไม่มีข้อมูล VDO-
แนะนำตนเอง โดยใช้ชื่อจีน
-ไม่มีข้อมูล VDO-
แนะนำบทเรียน
-ไม่มีข้อมูล VDO-
ฝึกแนะนำตนเอง