ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
การจองห้องพัก, การต้อนรับแขก การจองห้องพัก 2

ทบทวนคำศัพท์
กิจกรรมทบทวนคำศัพท์
ฝึกอ่านคำศัพท์
บทสนทนาเรื่อง การจองห้องพัก 预定房间