ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
การเดินทางไปท่องเที่ยว, กรุงเทพฯ นครแห่งเทพยดา การเดินทางไปท่องเที่ยว

ฝึกเขียนคำศัพท์ 听写
บทอ่านเรื่อง ระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยว 旅游路上
ฝึกแต่งประโยคจากคำศัพท์ 造句