ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
การเดินทางไปท่องเที่ยว, กรุงเทพฯ นครแห่งเทพยดา กรุงเทพมหานคร นครแห่งเทพยดา, บทเรียนสำหรับอ่าน

แบบฝึกหัด 完成对话
บทอ่านเรื่อง กรุงเทพเมืองแห่งเทพยดา และฝึกแต่งประโยค 造句
ฝึกแต่งประโยคจากคำศัพท์ 造句