ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
ซื้อของที่กรุงเทพฯ, เมืองไทย : ดินแดนแห่งผลไม้ ซื้อของที่กรุงเทพ

บทเรียนเรื่อง ซื้อของที่กรุงเทพ 在曼谷购物
ฝึกแต่งประโยคจากคำศัพท์
ฝึกอ่านคัพท์