ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
ซื้อของที่กรุงเทพฯ, เมืองไทย : ดินแดนแห่งผลไม้ เมืองไทย : ดินแดนแห่งผลไม้

แบบฝึกหัด เรียงประโยค ฝึกเขียนตัวอักษรจีน
ฝึกอ่านบทอ่าน แบบฝึกหัดเติมบทสนทนา
บทเรียนเรื่อง มันไม่มีวันชรา 阅读课文:他永远不老