ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
อาหารในเมืองไทย, มารยาทในงานเลี้ยง มารยาทในงานเลี้ยง

บทเรียนเรื่อง มารยาทในงานเลี้ยง 课文 : 赴宴礼貌
แต่งประโยคจากคำศัพท์ 用词语造句
แต่งประโยคจากคำศัพท์ 用词语造句 (ต่อ)