ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ระบบเสียง และขอบคุณ ระบบเสียง : สระประสม สระห่อลิ้น พยัญชนะต้น วรรณยุกต์

-ไม่มีข้อมูล VDO-
คำศัพท์เกี่ยวกับ งานยุ่งไหม, เกมส์บัตรคำทบทวนคำศัพท์
-ไม่มีข้อมูล VDO-
เขียนประโยคพินอิน