ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระบรมมหาราชวัง พระบรมมหาราชวัง, วัดพระแก้ว 1

บทเรียนเรื่องวัดพระแก้ว 课文: 玉佛寺
แต่งประโยคจากคำศัพท์ 用词语造句
แต่งประโยคจากคำศัพท์ 用词语造句 (ต่อ)