ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย, ประเทศไทย-ดินแดนแห่งรอยยิ้ม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของชนชาติไทย

บทอ่านเรื่อง วันไหว้พระจันทร์ 中秋节
คำศัพท์เรื่อง วันไหว้พระจันทร์
คำศัพท์เรื่อง วันไหว้พระจันทร์ (ต่อ)