ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย, ประเทศไทย-ดินแดนแห่งรอยยิ้ม ประเทศไทย ดินแดนแห่งรอยยิ้ม 1

การใช้ 否则
การใช้ 否则 (ต่อ)
ฝึกแต่งประโยคให้สมบูรณ์