ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย, ประเทศไทย-ดินแดนแห่งรอยยิ้ม ประเทศไทย ดินแดนแห่งรอยยิ้ม 1

คำศัพท์เรื่อง ประเทศไทย ดินแดนแห่งรอยยิ้ม 泰国---微笑的国度
ฝึกแต่งประโยคจากคำศัพท์
ฝึกอ่านคำศัพท์