ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย, ประเทศไทย-ดินแดนแห่งรอยยิ้ม ประเทศไทย ดินแดนแห่งรอยยิ้ม 1

การใช้ 而
ไวยากรณ์ การเชื่อมกริยาวลี หรือคุณศัพท์วลี
การใช้วลี 来不及 (ไม่ทัน) และ 来得及 (ทันเวลา)