ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
ประเทศจีน, การทักทายของชาวจีน ประเทศจีน, การทักทายของชาวจีน 1

แต่งประโยคจากคำศัพท์
แต่งประโยคจากคำศัพท์ (ต่อ)
แต่งประโยคจากคำศัพท์ (ต่อ), ทบทวนคำศัพท์