ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
ประเทศจีน, การทักทายของชาวจีน ประเทศจีน, การทักทายของชาวจีน 2

บทเรียนเรื่อง ประเทศจีน 课文 :中国
การใช้ 分之..(เศษ...ส่วน...), การใช้ "เท่า"
เพลง 共和国之恋