ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
โครงกลอนโบราณ และนิทานจีน โคลงกลอนโบราณ และนิทานจีน 1

คำศัพท์เรื่อง ภายหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บ
บทอ่านเรื่อง ภายหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บ 阅读课文 : 受伤以后
บทอ่าน (ต่อ) และฝึกบอกที่ตั้งของประเทศจีน