ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
โครงกลอนโบราณ และนิทานจีน โคลงกลอนโบราณ และนิทานจีน 3

คำศัพท์เรื่อง หมอศัลยกรรมภายนอก 外科大夫
เขียนคำศัพท์ตามคำบอก 听写
ฝึกอ่านเรื่อง หมอศัลยกรรมภายนอก 课文:外科大夫