ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
กำแพงเมืองจีน และทัศนียภาพเมืองกุ้ยหลิน กำแพงเมืองจีน 1

บทเรียนเรื่อง ประเทศจีน 课文 : 中国
คำศัพท์เรื่อง ประเทศจีน 阅读理解课文
ฝึกแต่งประโยคจากคำศัพท์
ฟังเพลง 圣诞节之歌