ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
กำแพงเมืองจีน และทัศนียภาพเมืองกุ้ยหลิน กำแพงเมืองจีน 2

แบบฝึกหัด
บทเรียนเรื่อง กำแพงเมืองจีน 课文 : 万里长城
คำศัพท์เรื่อง กำแพงเมืองจีน 课文 : 万里长城