ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 6
กำแพงเมืองจีน และทัศนียภาพเมืองกุ้ยหลิน ทัศนียภาพแห่งเมืองกุ้ยหลิน

ทบทวนการใช้ 终于, การใช้ “一”
บทเรียนเรื่อง ทัศนียภาพแห่งเมืองกุ้ยหลิน 课文 : 桂林山水
แต่งประโยคจากคำศัพท์ 用词语造句