ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ระบบเสียง และคุณเป็นคนชาติไหน คุณเป็นคนชาติไหน : คำศัพท์ ไวยากรณ์

拜师节 วันไหว้ครู / การบอกตำแหน่งโดยใช้คำบอกทิศทั้ง 4 ทิศ
บทที่4 ระบบเสียง สระประสม复韵母
สระประสมเสียงจมูก 鼻韵母, นักเรียนฝึกออกเสียง