ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ระบบเสียง และคุณเป็นคนชาติไหน คุณเป็นคนชาติไหน : คำศัพท์ ไวยากรณ์

ทบทวนเรื่อง สระเดียว 单韵母, พยัญชนะต้น 声母
ตารางผสมเสียง, นักเรียนฝึกออกเสียง 韵母 声母
แบบฝึกหัดแก้ไขคำผิด, ตารางเสียงวรรณยุกต์ของกลุ่มคำ 词语声调表