ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ระบบเสียง และคุณเป็นคนชาติไหน คุณเป็นคนชาติไหน : คำศัพท์ ไวยากรณ์

ทบทวนวรรณยุกต์ สระ พยัญชนะ ในภาษาจีน
พยัญชนะต้น, สระประสม, สระประสมเสียงจมูก, เสียงสระประสม 13 ตัว
ทำแบบฝึกหัด พร้อมเฉลย