ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ระบบเสียง และคุณเป็นคนชาติไหน คุณเป็นคนชาติไหน : คำศัพท์ ไวยากรณ์

ฝึกอ่านพยัญชนะต้น พร้อมทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด ฟังบทสนทนา, ตัวอย่างประโยคที่เป็นปัญหา
บทสนทนา 你是哪国人คุณเป็นคนชาติไหน?